fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Признаци за проблеми в езиково-говорното развитие на деца от 0 до 6 години

image

Признаци за проблеми в езиково-говорното развитие на деца от 0 до 6 години

Много често родителите си задават въпроса дали детето им не закъснява с проговарянето и дали това е повод за притеснение. Съществуват обаче насочващи признаци, които биха могли да помогнат за ранно откриване на нарушения в езиково-говорното развитие на детето.
Изредените по-долу симптоми са единствено с осведомителна цел и по никакъв начин не биха могли да заместят консултация със специалист, така че, ако имате някакви притеснения, не се колебайте да се обърнете към педиатър или да потърсите логопед.

 

Признаци за проблеми в езиково-говорното развитие от раждането до 12 месеца:

Противоположно на широко разпространеното мнение, е напълно възможно още в тази крехка възраст чрез наблюдение на детето и неговите реакции в обкръжаващата го среда, да бъдат открити симптоми, които впоследствие ще се окажат предвестници на бъдещо езиково нарушение. Ето кои са те:

 • Бебето не реагира към шумове от заобикалящата го среда.
 • Продуцира малко звуци – гукане, бебешко бърборене.
 • Не се оглежда, не се усмихва или се усмихва много рядко.
 • Не обича да бъде гушкано или галено.
 • Проблем със сукането също би могъл да бъде ранен симптом.

От 12 до 24 месеца

Това е възрастта, в която детето се пробужда в езиковото си развитие и обикновено научава първите си думи. Признаци за проблеми в езиково-говорното развитие на тази възраст са:

 • Детето е обсебено от звук или играчка, не обръща внимание на други стимули.
 • Слабо разнообразие на продуцираните звукове.
 • Не разпознава името си и не казва нито дума или почти нито дума, нито дори „мама” и „тате”.
 • Разбира много малко и не се опитва да повтаря това, което чува.
 • Не разбира прости словосъчетания, отнасящи се до ежедневни дейности.
 • Задавя се лесно с храна.
 • Слаб визуален контакт.

 

От 2 до 2 години и половина

На тази възраст обикновено детето да е овладяло от 50 до 100 прости думи. Родителят би следвало да насочи цялото си внимание към желанието за комуникация, което демонстрира детето и да обърне внимание, ако:

 • Детето борави с много малко разбираеми думи.
 • Използва само гласни, комуникира с жестове.
 • Разбира само лесни думи, които чува често: баня, сън, сок, навън и т.н.
 • Не разбира въпроси от т.нар.отворен тип, даващи му право на избор. Например: „Искаш да отидеш в банята или навън?“.
 • Очарова се или се плаши от определени слухови стимули (вятър, шум от мотор), визуални (цветове, форми) или тактилни (консистенция на мокри, на грапави предмети).
 • Обърква сходни звуци – например звън от телефон и звън от входната врата.
 • Трудно се адаптира към новости – физическа среда, хора, време.

От 2 години и половина до 3 години

Обикновено, когато се касае за просто езиково нарушение, това е възрастта, на която децата започват да компенсират. Също така, в този възрастов диапазон момичетата демонстрират по-ранно езиково развитие в сравнение с момчетата. Признаци за проблем на тази възраст:

 • Детето не се опитва да асоциира думите с картинките им или със съответстващите им предмети.
 • Продължава да говори неразбираемо, изпускайки съгласни.
 • Опитва се да комуникира, но невербално, чрез жестове, сякаш продуцирането на думи му коства голямо усилие.
 • Ригидност на лицевите мускули, често свързана с нарушен контрол на слюноотделянето.

 

От 3 до 4 години

На 3 години езиковите умения на децата стават все по-солидни. Фразите, които те използват, макар и все още прости, се усъвършенстват. Индикации за проблеми:

 • Застой или сериозна регресия в езиковото развитие.
 • Детето се изразява с телеграфни фрази.
 • Постоянно търси думи, когато иска да се изкаже.
 • Повтаря зададения му въпрос, вместо да отговори на него (ехолалия).

 

От 4 до 5 години

 • Когато говори, скача от тема на тема, не успявайки да довърши фразите си. Изразява се по неправилен начин
 • Затруднява се да направи разлика между предлози, изразяващи пространствена ориентация – върху, в, под, над и т.н., както и да разпознава и назовава цветове.
 • Затруднява се да отговаря на т.нар.отворени въпроси, които не изискват отговор само с „да“ или „не“, а изискват изразяване на лично мнение. Напр. „Какво мислиш за …?“, „Това на какво ти прилича?“, „Можеш ли да ми разкажеш как …?“ и т.н.

 

От 5 до 6 години

 • Изпитва трудности да разбере абстрактни понятия – предлози, наречия (тук, там, вчера, днес, утре), особено времевите, тези които се отнасят до продължителност и хронология.
 • Трудности при разбиране на двуетапни инструкции. Например: „Свали якето си и го закачи в гардероба”.
 • На пръв поглед разбира обекта на въпроса, но не отговаря по съответстващ начин. Например:Въпрос: „Къде е котката?”, отговор: „Котката е черна.”
 • Изглежда, че учи по-добре, наблюдавайки другите, отколкото следвайки вербални инструкции.