fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Акценти в приобщаващото образование. Функции на екипите. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Нормативни изисквания и практически решения за прилагането им.

Акценти в приобщаващото образование. Функции на екипите. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Нормативни изисквания и практически решения за прилагането им.

Обучението е насочено към педагогически специалисти, работещи с деца от предучилищна ,начална  и прогимназиална училищна възраст с цел повишаване на тяхната квалификация. Общият обем на часовете е 16, което съответства на един кредит съгласно изискванията, заложени в Наредба 12 от 01.09.2016г на МОН. В съдържателен план обучението обхваща два основни модула:

  • теоретичен модул – знания за приобщаващото образование и неговата нормативна основа; обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; планове за конкретни мерки, индивидуални учебни планове и учебни програми на учениците със специални образователни потребности и
  • практически модул – усвояване на  умения за прилагане на програмни и нормативни документи в областта на приобщаващото образование на ниво образователна институция; усвояване на компетенции за ролите на специалистите и функциите  на  екипите; запознаване с наръчник за предоставяне на подкрепи.

Обучението завършва със самостоятелно решаване на казус. Обучаемите ще разработят програма за конкретни мерки за предоставяне на обща подкрепа и ще разработят план за подкрепа на дете или ученик за допълнителна подкрепа в зависимост от конкретния случай.

Всеки обучаем, който е разработил програмата успешно ще получи Сертификат с посочените по-горе кредити.