fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Диагностика на училищна готовност

Диагностика на училищна готовност

Обучението е насочено към педагогически специалисти, работещи с деца от предучилищна  възраст, с цел повишаване на тяхната квалификация. Общият обем на часовете е 16, съответстващи на 1 кредит, съгласно изискванията, заложени в Наредба №12 от 01.09.2016г на МОН. В съдържателен план обучението обхваща два основни модула:

  • теоретичен модул – теоретично запознаване със стандартизирана система за диагностика в детската градина; теоретично запознаване с различни диагностични батерии, като част от изследването на езиково-говорната готовност за училище;
  • практически модул – усвояване на специфични умения за работа със стандартизиран тест .

Обучението завършва със самостоятелно решаване на казус. Обучаемите ще изготвят тестово изследване за готовност за училище в реални условия. Всеки обучаем, който е преминал успешно ще получи Сертификат с посочените по-горе кредити.