fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Знания, умения, методи и подходи за работа в мултикултурна среда

Знания, умения, методи и подходи за работа в мултикултурна среда

Обучението е насочено към педагогически специалисти, работещи с деца от предучилищна, начална и прогимназиална  училищна възраст, с цел повишаване на тяхната квалификация. Общият обем на часовете е 16, което съответства на 1 кредит,  съгласно изискванията, заложени в Наредба 12 от 01.09.2016г на МОН. В съдържателен план обучението обхваща два основни модула:

  • теоретичен модул –участниците получават допълнителни знания за различните малцинства; проявленията за дискриминация, предразсъдъци и стереотипи и механизми за тяхното неутрализиране; теоретично се запознават с дидактически средства, използвани за целите на гражданското и интеркултурното образование; застъпват се причините за отпадане на децата и учениците-подходи методи и технологии за превенция.
  • практически модул – участниците ще получат знания за практически модели за развиване на толерантност у учениците, за пълноценна работа в посока успешна образователна и социална интеграция на етническите малцинства, както и за прилагане на конкретни подходи и методи за ефективна работа с родителите.

Обучението завършва със самостоятелно решаване на казус. Всеки обучаем, който е решил казуса получава Сертификат с посочените по-горе кредити.