fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Как да работим с родителите по пътя на приобщаващото образование. Ефективни техники за комуникация и взаимодействие семейство-образователна институция

Как да работим с родителите по пътя на приобщаващото образование. Ефективни техники за комуникация и взаимодействие семейство-образователна институция

Обучението е насочено към педагогически специалисти, работещи с деца от предучилищна, начална и прогимназиална училищна възраст, с цел повишаване на тяхната квалификация. Общият обем на часовете е 16, което съответства на 1 кредит,  съгласно изискванията, заложени в Наредба №12 от 01.09.2016г на МОН. В съдържателен план обучението обхваща два основни модула:

  • теоретичен модул – основните принципи на философията но приобщаващото образование и ролята на родителите в процеса и
  • практически модул – ориентиран към работата с родителите в детска градина и училище – ефективни модели на общуване.

Обучението завършва със самостоятелно решаване на казус. Всеки обучаем, който е разработил програмата успешно получава Сертификат с посочените по-горе кредити.
Обучението завършва със самостоятелно решаване на казус по конкретен случай. Всеки обучаем, който реши казуса успешно получава Сертификат с посочените по-горе кредити.