fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Как да създадем приобщаваща среда за деца и ученици на ниво образователна институция

Как да създадем приобщаваща среда за деца и ученици на ниво образователна институция

Обучението е насочено към педагогически специалисти, работещи с деца от предучилищна,начална  и прогимназиална училищна възраст с цел повишаване на тяхната квалификация. Общият обем на часовете е 16, което съответства на 1 кредит, съгласно изискванията, заложени в Наредба №12 от 01.09.2016г на МОН. В съдържателен план обучението обхваща два основни модула:

  • теоретичен модул – обхваща знания за въведение и принципи на приобщаващата среда, като част от философията на приобщаващото образование; теоретично запознаване с терапевтични средства и материали, според индивидуалните потребности на децата;
  • практически модул – усвояване на специфични умения за работа с терапевтични материали, които са най-съществената част от системата на преподаване. Добри практики за подкрепяща среда.

Обучението завършва с кратък писмен изпит към теоретичния модул и презентиране на работна среда и използване на терапевтични материали, като демонстрация на овладените практически умения. Всеки обучаем, който е преминал писмената и практическата част успешно получава Сертификат с посочените по-горе кредити.