fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Разпознаване на детето в риск. Превенция на рисково поведение.Комплексна подкрепа.

Разпознаване на детето в риск. Превенция на рисково поведение.Комплексна подкрепа.

Обучението е насочено към педагогически специалисти, работещи с деца от предучилищна, начална, прогимназиална и гимназиална училищна възраст, с цел повишаване на тяхната квалификация. Общият обем на часовете е 16, което съответства на 1 кредит, съгласно изискванията, заложени в Наредба №12 от 01.09.2016г на МОН. В съдържателен план обучението обхваща два основни модула:

  • теоретичен модул – знания за теоретични понятия и проявления на социално – педагогически риск; фактори и условия за поява на социално – педагогически риск; специфика и особености на работа с деца в риск и
  • практически модул – разработване и прилагане на превантивни програми в образователните институции и усвояване на специфични умения за работа с тези деца; прилагане на практически модели за обучение, комуникация и справяне с рисковото поведение.