fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Хиперактивност и дефицит на внимание. Методи, подходи и обучителни стратегии при деца и ученици с ХАДВ и емоционално-поведенчески разстройства

Хиперактивност и дефицит на внимание. Методи, подходи и обучителни стратегии при деца и ученици с ХАДВ и емоционално-поведенчески разстройства

Обучението е насочено към педагогически специалисти, работещи с деца от предучилищна, начална и прогимназиална  училищна възраст, с цел повишаване на тяхната квалификация. Общият обем на часовете е 16, което съответства на 1 кредит, съгласно изискванията, заложени в Наредба №12 от 01.09.2016г на МОН. В съдържателен план обучението обхваща два основни модула:

  • теоретичен модул – теоретични знания за областите на детското развитие – психични процеси, комуникативни и когнитивни процеси- концепции и понятия – норми и дефицити и
  • практически модул – усвояване на специфични умения идентифициране на рисковите случаи, разпознаване на аспектите на нарушение на вниманието и проявите на хиперактивно поведение. Предоставят се стратегии и техники на работа за деца с ХАДВ и емоционално-поведенчески разстройства;

Обучението завършва със самостоятелно решаване на казус. Обучаемите разработват програма за идентифициране, организиране на среда и обучителна стратегия за дете с ХАДВ или сходно нарушение в зависимост от конкретния случай. Всеки обучаем, който е разработил програмата получава Сертификат с посочените по-горе кредити.