fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Нови форми на обучение

image

Нови форми на обучение

Терапевтичен център „Светулка” информира логопедите,  директорите, педагогическите специалисти, психолозите, ерготерапевтите, специалните педагози, ресурсните учители, които желаят да придобиват нови знания, че вече има възможност за закупуване на обучителни пакети. Темите, които предлага Центърът, гарантиращи качество и устойчивост на придобитите знания и умения, одобрени от МОН, са:

♦Акценти в приобщаващото образование. Функции на екипите. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Нормативни изисквания и практически решения за прилагането им;

♦Диагностика на училищна готовност;

♦Знания, умения, методи и подходи за работа в мултикултурна среда;

♦Идентифициране на обучителните затруднения.Комплексна подкрепа за деца и ученици с обучителни трудности. Прилагане на програми за психомоторно, познавателно и езиково развитие;

♦Как да работим с деца и ученици с аутизъм и сходни комуникативни нарушения;

♦Как да работим с родителите по пътя на приобщаващото образование. Ефективни техники за комуникация и взаимодействие семейство-образователна институция

♦Как да създадем приобщаваща среда за деца и ученици на ниво образователна институция.

♦Разпознаване на детето в риск. Превенция на рисково поведение.Комплексна подкрепа;

♦Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в детските градини и риска от обучителни затруднения;

♦Хиперактивност и дефицит на внимание. Методи, подходи и обучителни стратегии при деца и ученици с ХАДВ и емоционално-поведенчески разстройства;

♦ Оценяване на риска от обучителни трудности при деца на 5 и 6 години и тяхната превенция;

♦ Нарушения на четенето и писането .Диагностично оценяване. Практически умения за преодоляването им;

 ♦ Комплексна оценка на детето с поведенчески проблеми в предучилищна възраст и програма за ранни интервенции;

♦ Оценка на интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст;

♦ Методики за предначално ограмотяване и формиране на математически умения при деца с множество увреждания;

♦Развитие на познавателна активност, когнитивни, езикови и социални умения при деца и ученици в образователни институции.

 

Какво е необходимо?

1. Да заявите своето участие по E-mail: svetylka1centar@abv.bg;
2. Да очаквате информация от ТЦ "Светулка" обратен  E-mail;
3. Да изпратите  лични данни и данни от дипломата си;
4. Да платите цената на избрания пакет:

Банков превод с основание за плащане: (Посочете избраната тема на обучението) в полза на Терапевтичен център „Светулка 1” ЕООД по сметка:
Банка: ДСК – АД
IBAN: BG69STSA93001528230065
BIC: STSABGSF

5. Да получите от ТЦ "Светулка":
Теоретичен материал - електронен вариант
Документация съпътстваща темата - електронен вариант

6. Да се подготвите за съответния кредит и сертификата за преминато обучение чрез:

Решаване на практически казус - електронна поща
Решаване на финален тест - онлайн среща

Цените на участник за обучение:
с  1 кредит – 52 лв. с ДДС;
с  2 кредита - 96 лв. с ДДС;
с 3 кредита - 120 лв. с ДДС.

 

1.09.2020г.