fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Да потърсим логопед навреме

image

Да потърсим логопед навреме

Има ли затруднения  с комуникацията или с  нарушения в речта на детето ви, просто ни потърсете. Ранното наблюдение на езиковото развитие при детето може да ви помогне да разпознаете дали има някакво разстройство. В случай, че идентифицирате такова, е важно да се намесите навреме, тъй като това може да изиграе важна роля в  живота на вашето дете. Нарушенията се появяват неочаквано. Те са свързани с:


• Появата на говорните звукове и начина им на изговаряне;
• Развитието на изказа и палитрата от думи;
• Темпа, ритъма и плавността на речта;
• Особености в качествата на гласа, неговата височина, сила, тембър; своевременното овладяване на сръчностите, зрително-моторната координация и фината моторика;
• Овладяването на процесите: писане, четене, смятане.


Следете развитието на вашето бебе от раждането му и ако:


• До 12 месеца - то не проявява интерес към вокалните игри;
• Липсва гукане и първата дума;
• Не реагира на познати шумове и гласове от заобикалящия го свят;
• Изглежда слабо подвижно, уединено;
• Не проявява интерес към ярки и/или движещи се играчки;
• Смятате, че не чува или не ви разбира;
Или ако:
• До 24 месеца - детето изглежда пасивно, мудно, тромаво или трудноподвижно;
• Продължава да не разбира вашите думи;
• Не прави опити да звукоподражава, повтаря,  произнася или комбинира думи;
• Трудно общува и не изпълнява прости инструкции като “дай” и др.


Или ако:


• На 3 години - усещате, че речникът е беден, а запасът от думи, които разбира и продуцира – ограничен;
• Не разпознава лицата на познатите хора, не назовава вашето име, частите на главата, имената на животни, предмети от бита, играчки;
• Липсва любознателност и интерес;
• Забелязвате странни, атипични, хаотични или стериотипни, ритуално повтарящи се движения;
• Започва да накъсва изказването. Прави дълги паузи. Думите са с трудно начало, често повтаря звук или сричка. Заеква или запъва;
• Отказва да говори, мълчи и избягва социални контакти.


Ако при детето ви:


• На 4 години- артикулацията е лоша, липсват звукове, заменят се с други или се произнасят неправилно;
• Не разбира инструкции;
• Има нисък праг на внимание и не помни;
• Не повтаря гатанки, не рецитира, не разказва кратки приказки, събития, случки;
• Все още не посочва и не назовава цветове и форми, не сортира, не класифицира;
• Не съгласува думите по род, число и време;
• Има аграматичен, телеграфен стил на изказ. Тогава детето не употребява предлози, съюзи, въпросителните частици;
• Не държи молив, не иска да оцветява, не рисува;
• Трудно общува с възрастни и връстници.

Или ако  забележите, че:


На 5 години - няма ясно звукопроизношение. Начинът на продукция на звуковете е замазан, специфичен. Говорните органи се движат атипично. Липсват звукове като с-з, ц-ч, ш-ж, р и л;
• Изреченията са непълни, речникът-беден, а словоредът объркан;
• Трудно помни букви и цифри;
• Виждате склонност към огледално изписване;
• Не разбира приказки, не проследява последователността на събития при серия картини, избягва да разказва.

Възможно е:

• На 6 години – да има остатъчни проблеми в артикулацията;
• Вече “р” и “л” трябва да ги има. Необходимо е говорът да бъде чист и ясен, защото нарушенията от устната реч могат да бъдат пренесени в писмената. Например – ако детето заменя “р” с “й” ще напише вместо “роза” – “йоза”.
• Параметрите на езиковата система трябва да бъдат сформирани – фонология, морфология, семантика, синтаксис, прагматика. Ако има дефицит той ще рефлектира върху писменната страна на езиковата система с изразено разстройство при писане под диктовка и самостоятелно писане.
• Не може да преписва букви и цифри или забравя как се изписват;
• Не спазва редове;
• Учи трудно и има явен проблем във вниманието и паметта;
• Забелязвате, че страда мисленето и въображението.


Възможно е:
• На 7 години – да има обучителни затруднения - дисграфия, дислексия, (а) дискалкулия.
• Да е с ограничени комуникативни и социални умения.


Не се бавете, потърсете висококвалифицирани логопеди. Консултацията  ще спести вашите притеснения, а ако е необходима терапевтична намеса, то тя ще е успешна, ако е навременна. Не се колебайте, звънете на тел.0888 030342