fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Лицензи и сертификати

image

Лицензи и сертификати

Лиценз № 1249  - Центърът получи Лиценза с обхват Мобилен център за работа с деца със Заповед №РД-01-38/29.03.2018г. на Председателя на Държавна агенция за закрила на детето.


Удостоверение за регистрация №01505-0001 - Удостоверението за регистрация е получено на основание Заповед № РД1-145/16.04.2018г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги на територията на Република България.


Система за управление  - Системата е оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015 с област на приложение: Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и консултиране по диагностика, терапия, превенция и супервизия в областта на логопедията, психологията и детското развитие.


Заповед № РД09-1100/04.07.2018 на Министъра на образованието и науката  - Със Заповедта  МОН одобри 10 програми за обучения на Терапевтичен център „Светулка” в Казанлък. Програмите са за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от детските градини и училищата в съответствие с изискванията на Закона за училищното и предучилищно образование.