fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Какви услуги предлагаме

Какви услуги предлагаме

ДИАГНОСТИКА НА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - диагностиката на проблемите в езиково-говорната, психо-моторната, социално-емоционалната, познавателната и поведенческата сфера при деца се прави чрез съвременни и утвърдени инструменти в България като:

 

·         TAVS – скрининг тест за оценка на слухови и визуални умения;

·         Denver II – скрининг тест за детско развитие;

·         Developmental Profile 3 – рейтинг скала за оценка на детското развитие;

·         Картинен тест за фонологично осъзнаване (КТФО);

·         Диагностика и превенция на езика 3-4 (ДПЕ 3-4)

·         Училищна готовност – стандартизиран тест

·         Оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика – стандартизирани методики

·         Функционална оценка за деца с умствена изостаналост

·         Функционална оценка за деца в аутистичен спектър на развитие

·         Функционална оценка за деца с множество увреждания

          Изследване на процесите – памет, внимание, мислене, въображение, пространствени представи и фина моторика

 

·         КОНСУЛТАЦИИ - 0-3 години: по повод особености в храненето, особености в развитието на говорните, езикови и комуникативни умения, психомоторно и сензорно развитие;

·         3-5 години: особености в говорното, езиково и комуникативно развитие – изолирано или в контекста на други нарушения;

·         5-7 години: оценка на говорните и езикови умения, както и на училищната готовност;

·         Училищна възраст: оценка на говорните и езикови възможности, обследване на процесите на четене, писане и смятане.

 

·         ТЕРАПИИ И СТИМУЛИРАНЕ

·         Късно проговаряне

·          Артикулационни нарушения

·         Езикови нарушения

·         Комуникативни нарушения

·         Комуникативни нарушения при нарушение на плавността на речта

·         Нарушения от аутистичния спектър

·         Сензорно интегративна дисфункция

·         Диспраксия

·         Комуникативни нарушения при деца с неврологични увреждания

·         Специфични обучителни трудности: дислексия, дисграфия, дискалкулия, специфично нарушение на способността за учене

·         Хиперактивност и дефицит на внимание

·         Овладяване на българския език от двуезични деца

 

 

Орално Моторна Терапия - TALK TOOLS Oral Placement Therapy  -  

Терапията помага на децата да разгърнат своя потенциал.
Тактилно сензорен подход към логопедичната терапия, като използва средства да тренира и променя мускулните движения за подобряване на речевата продукция. Терапията подпомага:
Контрол на саливацията
Контрол и координация на дишането
Артикулация
Хранене