fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Обучения

Обучения

Център „Светулка” организира обучения за педагогически специалисти и  за родители, информационни семинари, презентации, конференции. Образователният процес в Центъра е базиран на висок професионализъм, дългогодишен терапевтичен опит и на успешните интерактивните модели, изведени от ситуационната практика, превенцията и  с подкрепа за личностно развитие, които се представят в обучителните програми.

Обучаваме педагогически специалисти, логопеди, психолози, арт терапевти и др. от детски градини и училища. Обученията и семинарите се провеждат по зададени параметри на клиентите с оглед да се получи желаната достъпна и качествена услуга. Обученията по заявки се генерират през цялата година. Те се  договарят според изискванията на участниците - предвид място, време, численост на групите и др. През годината Центърът отваря конкретни  обучителни теми за записвания при определени условия.

Организираме и групови обучения на родители при предварително заявено желание или обявено събитие. Консултираме и обучаваме родителите, като основен фактор в развитието на детето, активен участник и партньор в терапията му. Можете да се свържете с нас и да заявите обучения, семинари, консултации по точно определени теми. Ние ще Ви изпратим най-подходящата програма, в която ще акцентираме върху практическия опит.

Изберете тема от нашия списък или заповядайте да договорим друга, съобразена с Вашите желания. Нашата мисия е все повече деца и семействата им да получават навременна подкрепа.

Акценти в приобщаващото образование. Функции на екипите. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Нормативни изисквания и практически решения за прилагането им.


Диагностика на училищна готовност.


Знания, умения, методи и подходи за работа в мултикултурна среда.


Идентифициране на обучителните затруднения. Комплексна подкрепа за деца и ученици с обучителни трудности. Прилагане на програми за психомоторно, познавателно и езиково развитие.


Как да работим с деца и ученици с аутизъм и сходни комуникативни нарушения.


Как да работим с родителите по пътя на приобщаващото образование. Ефективни техники за комуникация и взаимодействие семейство-образователна институция.


Как да създадем приобщаваща среда за деца и ученици на ниво образователна институция.


Разпознаване на детето в риск. Превенция на рисково поведение.Комплексна подкрепа.


Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в детските градини и риска от обучителни затруднения.


Хиперактивност и дефицит на внимание. Методи, подходи и обучителни стратегии при деца и ученици с ХАДВ и емоционално-поведенчески разстройства.


ОБУЧЕНИЯ  ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Министерството на образованието и науката одобри през 2018г.  10 програми за обучение на Терапевтичния център „Светулка”.  Това стана със заповед № РД09-1100/04.07.2018 на министъра Красимир Вълчев.  Програмите са за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от детските градини и училищата в съответствие с изискванията на Закона за училищното и предучилищно образование.

На 26 юни 2019г. Министерството на образованието и науката одобри още  6 нови обучителни програми на  „Светулка". Това са: 

♦Оценяване на риска  от обучителни трудности при деца на 5 и 6 години и тяхната превенция.

♦Нарушения на четенето и писането. Диагностично оценяване. Практически умения за преодоляването им.

♦Комплексна оценка на детето с поведенчески проблеми в предучилищна възраст и програма за ранни интервенции.

♦Оценка на интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст.

♦Методики за предначално ограмотяване и формиране на математически умения при деца с множество увреждания.

♦Развитие на познавателна активност, когнитивни, езикови и социални умения при деца и ученици в образователни институции. 

В регистъра на МОН е публикувана информация за Центъра и програмите, които предлага, формата и продължителността на обучението. ТЦ „Светулка” издава сертификати и предлага квалификационни кредити за всеки курс.

Цената на участник за обучение с 1 кредит - 52лв. с ДДС.

Цената на участник за обучение с 2 кредита - 96 лв. с ДДС.

Цената на участник за обучение с 3 кредита - 120 лв. с ДДС.

От месец август имате възможност да закупите Обучителни пакети по горепосочените теми. 

Необходимо е:

1. Да заявите своето участие на E-mail: svetylka1centar@abv.bg;

2. Да очаквате информация от ТЦ "Светулка" с обратен  е-mail;

3. Да изпратите  лични данни и данни от дипломата си;

4. Да платите цената на избрания пакет:

Банков превод с основание за плащане: (Посочете избраната тема на обучението) в полза на Терапевтичен център „Светулка 1” ЕООД по сметка:
Банка: ДСК – АД
IBAN: BG69STSA93001528230065
BIC: STSABGSF

5. Да получите от ТЦ "Светулка":

Теоретичен материал - електронен вариант

Документация, съпътстваща темата - електронен вариант

6. Да се подготвите за съответния кредит и сертификат за преминато обучение чрез:

Решаване на практически казус - електронна поща

Решаване на финален тест - онлайн среща