fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Идентифициране на обучителните затруднения. Комплексна подкрепа за деца и ученици с обучителни трудности. Прилагане на програми за психомоторно, познавателно и езиково развитие

Идентифициране на обучителните затруднения. Комплексна подкрепа за деца и ученици с обучителни трудности. Прилагане на програми за психомоторно, познавателно и езиково развитие

Обучението е насочено към педагогически специалисти, работещи с деца от предучилищна и начална училищна възраст с цел повишаване на тяхната квалификация. Общият обем на часовете е 16, което съответства на един кредит съгласно изискванията, заложени в Наредба №12 от 01.09.2016г на МОН. В съдържателен план обучението обхваща два основни модула:

  • теоретичен модул – уточняване на термини, използвани в нормативните документи и  специализираната литература; уточняват се дейностите по координация, функции и задачи на различните специалисти, ангажирани в работата с деца и ученици с обучителни затруднения; теоретични знания за различните видове обучителни затруднения, разграничаване на причините за обучителните затруднения и запознаване с подходящи методи за справяне със затрудненията и
  • практически модул – представят се стратегии, средства, технологии и терапевтичен инструментариум за оценка и работа с деца и ученици с обучителни затруднения; усвояване на специфични умения за работа с тези деца и прилагане на практически модели за обучение;представят се мотивиращи  форми на оценяване;представяне на програми за психомоторно, познавателно и езиково развитие.

Обучението завършва със самостоятелно решаване на казус. Обучаемите разработват програма за идентифициране, организиране на среда и обучителна стратегия за дете с обучителни затруднения в зависимост от конкретния случай. Всеки обучаем, който е разработил програмата успешно ще получи Сертификат с посочените по-горе кредити.