fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в детските градини и риска от обучителни затруднения

Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в детските градини и риска от обучителни затруднения

Обучението е насочено към педагогически специалисти, работещи с деца от предучилищна и  възраст с цел повишаване на тяхната квалификация. Общият обем на часовете е 32, което съответства на 2 кредита, съгласно изискванията, заложени в Наредба №12 от 01.09.2016г на МОН. Представя се  скрининг теста  по проект на ИИНЧ – БАН. Представя се  и  авторски инструментариум за диагностика  на Терапевтичен център „Светулка” – адекватен за провеждане на ранната оценка. Обучението обхваща два основни модула:

  • теоретичен модул – знания за стандартите за двигателно, психомоторно, когнитивно и езиково развитие; знания за ранните маркери показващи дефицит в областите на развитие, знания за ранна интервенция и
  • практически модул –придобиване на умения за провеждане на скрининг изследване на детското развитие; придобиване на умения за провеждане на чек-анкети с родители; интерпретиране на резултатите; насоки за последващи действия.

Обучението завършва със самостоятелно решаване на казус. Обучаемите трябва да направят ранна оценка на конкретен случай, да направят индивидуален анализ на дете и да вземат решение за последващи действия в условията на детска градина.
Всеки обучаем, който е разработил програмата успешно получава Сертификат с посочените по-горе кредити.